News

Tribute to the Ph. Album by C.Simatos Orthodoxi Alithia Newspaper 31.03.2021

Tribute to the Ph. Album by C.Simatos Orthodoxi Alithia Newspaper 31.03.2021

Journalist Nellie Zacharis writes about IDISME and the Photo Album of Christos Simatos “Castellorizo, where time stops”.

We would like to thank the newspaper “Orthodoxi Alithia”.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 1024x724 

Beyond Borders
1, Bouboulinas Street, 15351, Pallini, Greece,
Tel: 210 66 69 140 & 210 66 69 131.
e-mail: info@beyondborders.gr & info@idisme.gr

Beyond Borders is organized by the Hellenic History Foundation (IDISME).

idisme logo